TAIYO YUDEN

太阳诱电株式会社 高崎全球中心

高崎全球中心

8-1, Sakae-cho, Takasaki-shi, Gunma 370-8522, Japan
TEL: +81-27-324-2300  FAX: +81-27-324-2301